Guruatsu Higashi Ueno Vegan Option(s)

Tokyo, Taito-ku, Higashi Ueno 4-21-6

Baked goods including tofu muffins & soy milk scones. Also vegan lunchboxes.

Location